måndag 24 maj 2010

Exkursion

Idag har vi (Louise och Anna) haft exkursion med Stellan Sunhede och det har varit givande då vi bland annat har lärt oss många nya växt- och djurarter. Förmiddagen tillbringade vi vid Havsstenasjön i Skövde, där tittade vi på ängseriens ekosystem samt på växt- och djurlivet i Havsstenasjön som är en näringsrik sjö.

I ängserien är det brunjord som innehåller mull, brunjord och oförändrad mineraljord. Ängserien innehåller mycket träd, främst lövträd, den är rik på örter men det förekommer inte något ris som exempelvis blåbärs- och lingonris. Vi tittade på olika trädarter när vi gick till sjön, även sådana som växte runt sjön. Blodlönn och vanlig svensk lönn gick vi igenom, om man tittar på lönnarnas blad kan man skilja den från tysk lönn då den har blad med fem nerver medan de svenska har sju nerver i sina blad. Andra arter som vi tittade på var lind som har hjärtformade blad och en propeller som bär fröna, alm blommar på bar kvist, hängbjörk men finns i flera arter bland annat glasbjörk och dvärgbjörk. Vi lärde oss också att pil, vide, sälg, asp och en har hon- och hanträd, körsbär kan kallas fågelbär samt att äppleträd, päronträd och rönn hör till rosträd. Ek finns i två arter, den vanliga eken går under namnet stjälkek eller sommarek och finns upp till Dalälven. Det som kännetecknar den här eken är att ollonskålarna sitter på skaft, på den andra arten som heter bergek sitter ollonen i en druvklase och det är bland annat fågelarten ringduva som sprider ekollonen. Oxel är ett typiskt svenskt träd då det speciellt finns i Sverige, men även vid Östersjöbältet. Vi tittade på häggen som höll på att blomma för fullt, den blommar alltså på våren och bär vita blommor och den är släkt med syrenen. Av arten fläder gör man saft och den har en vit märg, olvon är en buske som får röda glänsande bär. Slutligen skådade vi även en alm som hade fått en sjukdom.
Några växter och blomarter som vi beskådade var maskros som hör till korgblommiga och har massvis av blommor samt bär ståndare och pistill, tusensköna som också hör till korgblommiga, löktrav luktar lök och har fyra kronblad, hagtorn har rödaktiga frukter och hör till rosväxter, hallon växer på kväverikmark och gillar inte kyla. Vi betraktade också ormbunkar som är en sporväxt, har inte frön utan sporgömmor och när de gror blir det en han- och en honblomma som simmar över till varandra. Ytterligare arter som vi granskade var buskmåra, brännässlor, knölklocka, åkerfräken, sommargyllen, hundkex, skräppa, förgätmigej, ängsbrässma, lungört, pestskråp, midsommarblomster, skogsbingel, fnöskticka, drunfläder, häckvickel, vit- och rödblära och teveronika.

När vi kom fram till Havsstenasjön fick vi med hjälp av håvar samla upp djur och växter ifrån sjön, dessa lade vi i bägare och sedan granskade vi det vi hittat och jämförde det vi såg med arter som fanns i en uppslagsbok. Några av arterna som vi fann var vattengråsuggor, vattenskalbaggar, grodyngel, slammask, vattenloppor, hoppkräfta, sländlarver, kaveldun, vass, säv, iglar, sländor, buksimmare, fjädermygglarv, ruder (fiskart), dammsnäcka och skivsnäcka. Fågelarter som vi såg vid sjön var skrattmås, svarthakedopping, skäggdopping, sothöna, rörhöna, gräsand och rörsångare.

På eftermiddagen var vi vid Blängsmossen, tyvärr hade vi inte vädret på vår sida då det åskade och regnet bara öste ner. Det gjorde att vi fick stanna i skogen och titta på några arter där, bland annat björnmossa, vitmossa, hus- och väggmossa, kvastmossa, lejongapsväxt, sidenmossa, blåbärsris, odonris, ljung, klockljung och lingon.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar