lördag 10 april 2010

Utvärdering av lärandetillfället Flyta – sjunka

Jag har gjort utvärderingen av lärandetillfället Flyta – sjunka, både i förskolan (3-5 år) och i skolan (årskurs 1). I förskolan genomförde jag den i en grupp på fyra barn, jag började med att fråga dem om de kom ihåg vad de gjorde när jag var där sist och det gjorde de. Samtliga kom ihåg innebörden av begreppen flyta och sjunka, vilket var ett av målen vid lärandetillfället, de redogjorde också för vilka saker som flöt respektive sjönk. Ett barn kom till och med ihåg hur ”pusselbitarna” sitter i ämnen som flyter/sjunker och kunde visa det med hjälp av sina fingrar. Allesammans nådde också det andra målet som var; våga ge uttryck för sina tankar gällande fenomenet.

Även i skolan genomförde jag utvärderingen i grupp (tre elever), men jag fick också göra utvärderingen själv med en elev då den inte var där när gruppintervjun genomfördes. När jag gjorde utvärderingen började jag med att fråga dem om de kom ihåg vilka saker som flöt/sjönk när vi gjorde experimentet och varför, därefter använde jag mig av den Concept Cartoonen som vi gjort tillsammans i basgruppen genom att eleverna fick diskutera de olika påståendena. Utvärderingen som jag gjorde i grupp visade att samtliga hade nått målen som var att:

  • Kunna föra ett resonemang utifrån sina teorier.
  • Känna till att ett föremåls sammansättning och form har betydelse för dess flytförmåga.

Även eleven som var själv vid utvärderingen nådde upp till målen men den kunde inte ge lika ingående förklaringar som de i gruppen. Min tanke är att det beror på att de som var i grupp kunde hjälpas åt genom att komplettera och spinna vidare på varandras uttryck, därmed kan det vara en fördel att genomföra utvärderingen i grupp då det kan bli en mer djupgående diskussion.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar