fredag 5 februari 2010

Litteraturseminarium 29/1-2010

Naturvetenskapsbegreppet

När vi hör begreppet naturvetenskap tänker vi främst på formler och skolans naturorienterade ämnen, det vill säga biologi, fysik och kemi. Vi tänker även på naturen och på miljön. Vi anser att det till stor del handlar om att ta reda på allt och förstå varför det är på ett visst sätt eller hur saker fungerar och se samband. Vi relaterar även naturvetenskapen till experiment och observationer för att ta reda på det man är intresserad av.

Vi anser att Wickman och Persson (2009) på ett bra sätt förklarar vad naturvetenskap handlar om. De skriver att syftet är att studera naturen och den materiella världen. Wickman och Persson tar även upp tio punkter som bör vara uppfyllda för att det ska betraktas som naturvetenskap. Bland dessa ingår bland annat att försöka hitta samband, orsaker och att försöka förutsäga händelser. Vi håller även med Sjöberg (2005) om att vi inte kan förstå vår värld idag utan att ha ett förhållande till naturvetenskapen, dess kunskaper, teorier, metoder och processer.

För vissa människor kan vi se att naturvetenskapen kan innebära en motsättning och ett hot mot deras livsåskådning. Människor har olika syn på världen och detta måste man då som lärare respektera och ha förståelse för.

Teknikbegreppet

För oss handlar teknik om maskiner, verktyg, datorer, kommunikation och att konstruera saker. Vi kopplar det även till teknikundervisningen under vår egen skolgång, där det till stor del handlade om kopplingsscheman, hävstänger och att konstruera olika saker. Vi kan se att teknik handlar mycket om ”know how” precis som Ahlrik (muntlig kommunikation, 100128) tog upp. Även Ginner och Mattsson (1996) menar att teknik handlar om problemlösning i stor utsträckning.

En definition av teknikbegreppet som vi anser vara relevant är den Ginner och Mattsson (1996) ger: ”Teknik är allt det människan sätter mellan sig själv och sin omgivning för att uppfylla olika behov samt de kunskaper och färdigheter hon utvecklar och förvaltar i denna problemlösande process” (s. 22).

Vi anser att teknik handlar mycket om människans metoder att behärska naturen och teknik måste även förstås i ett sammanhang ur kulturella, ekonomiska och sociala aspekter precis som Ginner och Mattsson (1996) tar upp. Teknik består även av både teoretisk och praktisk kunskap, vilket går att utläsa i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Utbildningsdepartementet, 1998).

Ämnesdidaktik

Ämnesdidaktik kopplar vi till frågorna Vad? Hur? Varför? samt För vem? Vi tänker att det handlar om att som lärare kunna knyta goda ämneskunskaper till sin pedagogiska förmåga.

Vi håller med Sjöberg (2005) om att det handlar om värderingar som är knutna till den innehållsmässiga aspekten av undervisningen. Han tar även upp de didaktiska frågorna Vad? Hur? Varför? och För vem?

När det gäller den didaktiska frågan Vad? upplever vi att man i skolan borde kunna omvandla innehållet i undervisningen i de naturorienterade ämnena, så att det inte bara blir en ”nedbantad” del av universitetets innehåll precis som Sjöberg (2005) skriver.

Ämnesteori

Våra tankar om ämnesteori är att det innefattar innehållet i undervisningen och att det går att koppla till den didaktiska frågan Vad? Vi anser även att ämnesteori är det man vet om det aktuella ämnet, exempelvis sådant som finns nedskrivet i böcker eller som finns att tillgå på andra sätt.

Vi anser att det även handlar om de ämneskunskaper som läraren måste ha.

/Basgrupp 8

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar