fredag 19 februari 2010

Vatten - teknik

Vattenkraft

Nästan hälften av den energi vi använder i Sverige kommer från vattenkraftverk skriver Tekniska museet (2010-02-17). I ett vattenkraftverk utnyttjas vattnets lägesenergi mellan två nivåer. Eklund (2009) förklarar vattenkraft som att vatten först däms upp i dammar, det uppdämda vattnet har då lägesenergi, lägesenergin förvandlas sedan till rörelseenergi när vattnet strömmar genom en dammlucka. Vattnet leds därefter vidare i en kanal förbi turbiner och generatorer som omvandlar rörelseenergin till elektricitet som kan skickas till kraftnätets ledningar.

Vattenkraftverken bygger på ett naturligt kretslopp där vatten dunstar från haven och faller som regn eller snö över land, varpå det smälta vattnet rinner nedåt mot vattendragen enligt Fortum (2010-02-17). Dock konstaterar Tekniska museet (2010-02-17) att ett vattenkraftverk innebär stora ingrepp i naturen, naturen skadas och den ekologiska balansen förändras.

Vågkraft

Det pågår experiment för att bättre kunna fånga rörelseenergin i tidvatten, vågor och undervattenströmmar påvisar Eklund (2009). På Uppsala Universitets hemsida (2010-02-17) kan man läsa att det i Lysekil just nu genomförs ett vågkraftsprojekt. Projektet startades under år 2002 och är beräknat att avslutas under år 2013-2014. Syftet med Lysekilsprojektet är att under en längre tid testa ett nytt koncept för att generera elektricitet ur havsvågornas rörelser. Detta görs genom ett system av direktdrivna linjärelgeneratorer.

En linjärelgenerator består av en boj som följer vågornas rörelser upp och ner, cirka 20 procent av den infallande rörelseenergin kan då upptas och omvandlas till elkraft enligt Uppsala Universitet (2010-02-17). Rörelsen från bojen överförs med hjälp av ett rep eller vajer till generatorn och med hjälp av kraftelektronik omvandlas den alstrade växelströmmen sedan till likström som genom standardkablar förs in till land där den via växelriktare ansluts till kraftnätet. Detta system förväntas bli billigt, kraftfullt, miljövänligt och stå emot de belastningar som uppkommer till havs.

Eklund (2009) menar att vågkraft endast kan ge ett ytterst litet tillskott till den energi världen behöver. Tekniska museet (2010-02-17) belyser däremot att en del tror att vågkraft kommer att kunna stå för upp till 10 % av hela världens energibehov.

Enligt Tekniska museet (2010-02-17) är vågkraftstekniken så ny att det är svårt att bedöma hur stor inverkan den har på miljön, men vissa forskare menar att vågkraftverken kan ha positiv påverkan på miljön genom att fungera som konstgjorda korallrev.

Referenser:

Eklund, K. (2009) Vårt klimat. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag.

Fortum (2010-02-14) Vattenkraft. (Elektronisk). Tillgängligt:< http://www.fortumkampanj.se/blogg/vattenkraft/ (2009-02-17).

Tekniska museet (2009-11-25). Vattenkraft. (Elektroniskt). Tillgängligt:< http://www.tekniskamuseet.se/1/836.html (2009-02-17).

Tekniska museet (2009-11-25). Vågkraft.(Elektronisk). Tillgängligt:< http://www.tekniskamuseet.se/1/837.html (2010-02-17).

Uppsala Universitet (2010-01-19). Vågkraftsprojekt – Lysekil. (Elektronisk). Tillgängligt:< http://www.el.angstrom.uu.se/forskningsprojekt/WavePower/Lysekilsprojektet.html (2010-02-17).


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar