tisdag 30 mars 2010

Lite mer om vattenkraft

Söderberg i Lothigius (1995) skriver att den svenska vattenkraften började byggas i slutet av 1880-talet. Han lyfter också fram att ett vattenkraftverk har en livslängd på 50-70 år, anläggningskostnaden är hög men driftkostnaderna är låga, därmed är kraftverken olönsamma i början. Ett litet kraftverk på 250 kW producerar 1 000 000 kWh/år, för motsvarande produktion i fossila anläggningar skulle 700 000 kilo koldioxid, 700 kilo svavel och 1200 kilo kväveoxider släppas ut i naturen. Dock har vattenkraften också skadlig effekt på naturen som Tanja nämnde i sitt inlägg Vatten – teknik (19 februari 2010). Holm (2000) redogör att dammarna förstör för det biologiska livet i vattendragen, dammarna har även orsakat att renarnas betesområden har blivit översvämmade. Enligt Svensson i Lothigius (1995) är Sverige ett land som har goda förutsättningar för vattenkraftverk då det ligger i ett ganska nederbördsrikt område med liten avdunstning vilket medför att avrinningen är bland de högsta i världen. Spade (1999) tydliggör att de flesta vattenkraftverken i Sverige ligger i de norrländska och mellansvenska älvarnas övre delar, Stensjöns kraftverk har vår största utbyggda fallhöjd på 313 meter.

Jag har lyft att det finns både för- och nackdelar med vattenkraftverk, visst är det positivt att det inte släpper ut några skadliga ämnen i atmosfären eller skapar något avfall men jag är rädd för att förstörelsen för det biologiska livet i vattendragen kan få förödande effekter. Allting hänger ju faktiskt ihop, utrotas en djur- eller växtart kan det bidra till att fler tar skada då de som lever av den utrotade arten också kan dö ut eller så skapas obalans då en djurart konsumerar något annat istället vilket gör att födotillgången för en annan art kan minska osv. Därmed anser jag att det är bra att riksdagen, enligt Holm (2000) har beslutat att man inte ska bygga vattenkraftverk i de fyra stora älvarna Vindelälven, Torne älv, Pite älv och Kalix älv.

Referenser
Holm, F. (2000). Miljöboken. Stockholm: Allde och Skytt.
Lothigius, J. (Red). (1995). Kilowatten, fakta i energifrågan. Naturia Förlag.
Spade, B. (1999). De svenska vattenkraftverken – teknik under hundra år. Stockholm: Riksantikvarieämbetet och Kraftverksföreningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar