torsdag 25 mars 2010

Teknik i skolans och förskolans miljö

Ginner och Mattsson (1996) ger följande definition av teknik: ”Teknik är allt det människan sätter mellan sig själv och sin omgivning för att uppfylla olika behov samt de kunskaper och färdigheter hon utvecklar och förvaltar i denna problemlösande process” (s. 22). Med detta i tanken kan jag se att tekniken egentligen finns överallt runt omkring oss och då även i förskolan och skolan. Den spelar även en viktig roll för förutsättningen att lära i förskola och skola. På min fältstudieplats i skolan använder man sig exempelvis relativt mycket av datorer i undervisningen, vilket ger många ytterligare möjligheter till lärande. Annan teknik som jag har hittat i skolan är bland annat TV, video, projektor och overheadapparat. Även dessa kan vara till stor hjälp i undervisningen, bland annat när läraren ska ha en gemensam genomgång eller introducera något för eleverna nytt lärandeobjekt.

.

En annan form av teknik som förekommer i skolan är whiteboardtavlan med tillhörande pennor. Denna är ett viktigt redskap när det gäller att förmedla något till många elever på en och samma gång, vilket kan vara bra vid vissa tillfällen, och det är samtidigt lätt att sudda ut och skriva nytt till skillnad från om man skriver på papper eller använder något annat material.

.

Ytterligare ett viktigt tekniskt föremål i klassrummet är elevernas stolar som är höj – och sänkbara både i sitsen och i fotstödet. Denna teknik kan jag se bidrar till en förbättrad arbetsmiljö för eleverna, då det är viktigt att de sitter bekvämt och på ett bra sätt när de arbetar för att bland annat kunna behålla koncentrationen. Även i förskolan där jag genomför mina fältstudier har man möbler anpassade efter barnen. I byggrummet har de exempelvis ett väldigt lågt bord där barnen kan sitta på golvet och ha sitt lego eller klossar på bordet och på så sätt sitta på ett bättre sätt när de bygger, vilket jag upplever som väldigt bra. En annan viktig form av teknik i skolans och förskolans miljö är belysning. Detta för att ljuset är betydelsefullt för att kunna ägna sig åt olika lärande aktiviteter.

.

I förskolan och skolan kan jag se att man dagligen använder teknik i form av pennor, papper, kritor, saxar, pennvässare etc. Dessa anser jag spelar en stor roll i verksamheten både i förskolan och i skolan. I förskolan finns det även en mängd annat material som jag anser vara teknik, exempelvis cyklar, hinkar, spadar, lego och klossar. Dessa har barnen i leken möjlighet att undersöka och lära sig hantera.

.

Både för barnen/eleverna och pedagogerna anser jag att det gäller att kunna hantera tekniken för att den ska vara till så stor glädje och nytta som möjligt. Ginner och Mattsson (1996) menar exempelvis att skolan har en viktig uppgift i vårt högteknologiska samhälle när det gäller att låta eleverna tidigt bli bekanta med tekniken genom att de får lära sig hur tekniken fungerar. Detta instämmer jag i och jag ser även att det är viktigt att pedagogerna kan hantera tekniken för att kunna använda den som en resurs i verksamheten och på detta sätt få en mer varierad undervisning. Jag anser att verksamheten och undervisningen i förskolan och skolan utan all denna teknik skulle se ut på ett helt annat sätt än den gör idag.

Referens

Ginner, T. & Mattsson, G. (red.) (1996). Teknik i skolan. Lund: Studentlitteratur.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar