fredag 19 mars 2010

Tankar kring genomförd aktivitet på förskolan

Fredag morgon var spännande, jag genomförde aktiviteten, flyta – sjunka, som vi i basgruppen planerat. Barngruppen som deltog vid lärandetillfället var åldersblandad och både flickor och pojkar deltog. Barnen var spända på vad som skulle hända och jag blev lite nervös eftersom jag insåg att jag behöver ha mer kunskap för att förklara begrepp och samband på barnens nivå än när jag genomförde samma aktivitet i årskurs ett. De konkreta mål vi satt upp för lärandetillfället var; våga ge uttryck för sina tankar gällande fenomenet samt kunna innebörden av begreppen flyta och sjunka. För att barnen skulle ha möjlighet att nå målen så ställde jag frågor till var och en av dem samt att alla fick ställa hypoteser kring föremålen som skulle läggas i vattenbadet. Jag förklarade även sambandet mellan föremålets uppbyggnad och dess flytförmåga genom att använda mig av ”pusselbitsförklaringen” som vi tagit upp i bloggen tidigare (Handledning 11 mars 2010). För att förtydliga ytterligare visade jag med fingrarna som antingen var tätt ihop eller längre isär så att det vara luft i mellan. Jag anser att alla barn nådde upp till målen, samtliga barn kunde förklara vad flyta och sjunka innebär, de uttryckte sina tankar samt resonerade kring varför saker flyter eller sjunker.


Några av barnen hade i intervjuerna tidigare nämnt saker som kunde flyta och sjunka och vissa kunde resonera kring att det beror på hur mycket föremålet väger och om det är luft i o.s.v. medan vissa inte visste vad flyta och sjunka innebär. En intressant iakttagelse från detta lärandetillfället var att vissa treåringar förstod sambanden bättre än vissa fyra-femåringar. Det handlar kanske inte så mycket om ålder utan mer om mognad och mottaglighet. En annan sak jag tycker vara intressant är att barnen själva, som förstått sambanden, använder den konkreta förklaringen med ”pusselbitar” och visar med fingrarna som jag gjort för att förklara hur föremålet som de lagt i vattnet är uppbyggt. Sammantaget är jag nöjd med genomförandet och jag anser att jag gav alla barn möjlighet att nå målen vi satt upp. En sista fundering jag har är om resultatet och diskussionerna hade sett annorlunda ut om man hade delat gruppen efter utvecklingsnivå eller ålder??

1 kommentar:

  1. Jag skulle vilja säga att svaren barnen ger beror på de erfaranden, de relationer, de tidigare skapat till flyta och sjunka, vad de har för erfarenheter av detta tidigare...

    SvaraRadera