torsdag 25 mars 2010

Teknik i skola och förskola

Under mina fältstudier i förskola och skola har jag iakttaget och reflekterat över en del av all den teknik som omger dessa verksamheter. Det första jag relaterar till teknik som fanns på både förskola och skola är datorer. Jag ser stora fördelar med att låta barn och elever få tid till att arbeta med meningsfulla spel och uppgifter med hjälp av datorer. Vårt samhälle blir allt mer datoriserat och jag anser att vi bör ge barn och elever möjlighet att skaffa sig förkunskaper inom data utifrån eget intresse för att det kan komma att gynna dem då de senare ska ut i samhället.

På förskolan har de leksaker och föremål som alla går att härleda till teknik, det kan vara saker som lego, järnväg, dockvagnar, bilar, magnetstavar och pärlor. I förskoleverksamheten, men även i skolan, använder de sig flitigt av bland annat pennor, kritor, papper, radergummi, pennvässare, häftapparat, hålslagare och sax. Det är svårt att tänka sig en förskola eller skola utan dessa självklara tekniska små hjälpmedel, men utan dem skulle verksamheten inte se ut som den gör idag. Hur skulle elever kunna lära sig läsa och skriva utan papper och pennor? Kanske som på de gamla grekernas tid då eleverna fick öva sig på att skriva med en pinne i sanden.

I skolan använder de sig av mycket tekniska hjälpmedel som bland annat projektor, overheadapparat, whiteboardtavla med pennor, laminator och kopiator. Samtliga av dessa underlättar och ger möjlighet till en varierad undervisning som i sin tur ger möjlighet till mer lärande. Det jag upplever att de använder mest av dessa är overheadapparat då de visar bilder på tavlan vid till exempel genomgång av uppgifter och kopiator då de kopierar arbetsblad till eleverna. TV och DVD har jag sett i både förskola och skola och den används både till nöje och nytta då barnen och eleverna får se filmer och dokumentärer. CD-spelare är ytterligare ett tekniskt hjälpmedel som de använder på förskola och skola, med hjälp av den kan de när som helst få tillgång till musik eller sagor.

Tekniken runt omkring oss i samhället är något vi är vana att använda oss av och ser som självklart, det är knappt man ser det som just tekniska hjälpmedel. Då jag utifrån denna uppgift reflekterat över tekniken på förskola och skola inser jag att utan teknik skulle vi inte ha något av det material vi omger oss med. Ginner och Mattsson (1996) menar att det är viktigt att unga människor får en teknisk allmänbildning och en förmåga att analysera samt värdera ny teknik för att de nu och i framtiden ska kunna delta och ta ansvar i beslut inom politik- och näringslivssammanhang. Detta är något även jag ser som viktigt och anser att elever bör få möjlighet till genom skolans undervisning. Ett steg mot just detta finns även som mål att uppnå i grundskolan (Utbildningsdepartementet 1998);

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola

· Känner till och förstår grundläggande begrepp och sammanhang inom de […] tekniska […] kunskapsområdena.

I

Referenser;

Ginner, T. & Mattsson, G. (1996). Teknik i skolan. Lund: Studentlitteratur.

Utbildningsdepartementet. (1998). Läroplan för obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. Stockholm: Fritzes.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar